بیمارستان نورافشار تهران

  • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم و سوم بیمارستان نورافشار تهران
  • نام کارفرما : بیمارستان نورافشار تهران
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1380
  • تاریخ پایان : 1384
  • مساحت : 15،800 متر مربع
  • آدرس : تهران