بوستان باغ ایرانی

  • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم بوستان باغ ایرانی
  • نام کارفرما : سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1397
  • تاریخ پایان : 1397
  • مساحت : 10،500 مترمربع
  • آدرس : تهران