بوستان دانش و طبیعت منطقه ۱۹ تهران

  • نام پروژه : ارائه خدمات مشاوره مرحله اول و مرحله دوم پروژه بوستان دانش و طبیعت منطقه 19 تهران
  • نام کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1392
  • تاریخ پایان : 1393
  • مساحت : 40 هکتار
  • آدرس : تهران