دانشگاه پیام نور اصفهان

  • نام پروژه : خدمات مشاوره فاز اول و دوم ساختمان دانشگاه پيام نور اصفهان
  • نام کارفرما : دانشگاه پيام نور
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1378
  • تاریخ پایان : 1378
  • مساحت : 12،300 مترمربع
  • آدرس : اصفهان