خدمات مشاوره مجموعه مسکونی ۹۰۰ واحدی خمینی شهر

  • نام پروژه : کنترل و تعهد طراحی مجموعه مسکونی 900 واحدی خمینی شهر
  • نام کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1399
  • تاریخ پایان : تاکنون
  • مساحت : 145،000 مترمربع
  • آدرس : اصفهان، خمینی شهر