خدمات مشاوره ۱۶۵۵ واحدی اقدام ملی شهرستان کاشان

  • نام پروژه : خدمات مشاوره 1655 واحدی اقدام ملی شهرستان کاشان
  • نام کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1398
  • تاریخ پایان : تاکنون
  • مساحت : 250،000
  • آدرس : شهرستان کاشان