دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

  • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
  • نام کارفرما : دانشگاه اصفهان
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1369
  • تاریخ پایان : 1369
  • مساحت : 7،500 متر مربع
  • آدرس : اصفهان