ساختمان مدیریت دولتی اصفهان

  • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان مدیریت دولتی اصفهان
  • نام کارفرما : مسکن و شهرسازی
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1375
  • تاریخ پایان : 1377
  • مساحت : 8،200 مترمربع
  • آدرس : اصفهان