طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز

  • نام پروژه : مسابقه طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز
  • نام کارفرما : وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان : 1395
  • مساحت : -
  • آدرس : شیراز