طراحی مبادی و دروازه های ورودی و ساختمان های مربوطه در منطقه آزاد اروند

  • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره برای مطالعات مراحل اول و دوم مبادی و دروازه های ورودی و ساختمان های مربوطه در منطقه آزاد اروند
  • نام کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1393
  • تاریخ پایان : 1395
  • مساحت : 900،000 مترمربع
  • آدرس : خوزستان - منطقه آزاد اروند