طرح تفصیلی شهر خورزوق

  • نام پروژه : تهیه طرح تفصیلی شهر خورزوق
  • نام کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1396
  • تاریخ پایان : 1396
  • مساحت : -
  • آدرس : اصفهان