عامل کنترل پروژه های سازمان سرمایه گذاری

  • نام پروژه : بیمارستان آتیه
  • نام کارفرما : سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1395
  • تاریخ پایان : 1399
  • مساحت : 190،700 مترمربع
  • آدرس : تهران، شهرک غرب