مجتمع مسکونی نیاوران

  • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله سوم مجتمع مسکونی نیاوران
  • نام کارفرما : بخش خصوصی
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1388
  • تاریخ پایان : 1390
  • مساحت : 4،100 مترمربع
  • آدرس : تهران، نیاوران