مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان

  • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان
  • نام کارفرما : شرکت تعاونی مسکن توپخانه ارتش (مرآتو)
  • نوع پروژه : ,
  • تاریخ شروع : 94/06/01
  • تاریخ پایان : تاکنون
  • مساحت : 68 هکتار
  • آدرس : اصفهان