مدرسه و مسجد شاهین شهر اصفهان

  • نام پروژه : نظارت عالیه و کارگاهی مدرسه و مسجد شاهین شهر
  • نام کارفرما : مسکن و شهرسازی اصفهان
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1375
  • تاریخ پایان : 1378
  • مساحت : 11،200 مترمربع
  • آدرس : اصفهان