مدیریت طرح مجتمع مسکونی بوکان

  • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره و مدیریت طرح مجتمع مسکونی بوکان
  • نام کارفرما : بخش خصوصی
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1390
  • تاریخ پایان : 1392
  • مساحت : 5،700 مترمربع
  • آدرس : تهران، بوکان