نظارت کارگاهی بر پروژه های اقدام ملی در سطح شهر جدید بهارستان

  • نام پروژه : 7500 واحدی اقدام ملی در سطح شهر جدید بهارستان
  • نام کارفرما : شرکت عمران شهر جدید بهارستان
  • نوع پروژه :
  • تاریخ شروع : 1400
  • تاریخ پایان : تاکنون
  • مساحت : 110 هکتار
  • آدرس : اصفهان، بهارستان