نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت

  • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره مرحله اول و دوم و محوطه سازی پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت و محوطه سازی
  • نام کارفرما : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
  • نوع پروژه : ,
  • تاریخ شروع : 1392
  • تاریخ پایان : 1394
  • مساحت : 45 هکتار
  • آدرس : اصفهان