طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز

admin ۱۰ دی ۱۳۹۹ 1,296 بازدید
طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز
 • نام پروژه : مسابقه طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز
 • نام کارفرما : وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1395
 • تاریخ پایان : 1395
 • مساحت : -
 • آدرس : شیراز

نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 1,974 بازدید
نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره مرحله اول و دوم و محوطه سازی پروژه نمایشگاه بین المللی اصفهان در روشن دشت و محوطه سازی
 • نام کارفرما : شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
 • نوع پروژه : ,
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1394
 • مساحت : 45 هکتار
 • آدرس : اصفهان

بوستان باغ ایرانی

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 630 بازدید
بوستان باغ ایرانی
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم بوستان باغ ایرانی
 • نام کارفرما : سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1397
 • تاریخ پایان : 1397
 • مساحت : 10،500 مترمربع
 • آدرس : تهران

بوستان دانش و طبیعت منطقه ۱۹ تهران

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 655 بازدید
بوستان دانش و طبیعت منطقه ۱۹ تهران
 • نام پروژه : ارائه خدمات مشاوره مرحله اول و مرحله دوم پروژه بوستان دانش و طبیعت منطقه 19 تهران
 • نام کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1393
 • مساحت : 40 هکتار
 • آدرس : تهران

مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 760 بازدید
مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان
 • نام کارفرما : شرکت تعاونی مسکن توپخانه ارتش (مرآتو)
 • نوع پروژه : ,
 • تاریخ شروع : 94/06/01
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 68 هکتار
 • آدرس : اصفهان

طرح تفصیلی شهر خورزوق

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 1,528 بازدید
طرح تفصیلی شهر خورزوق
 • نام پروژه : تهیه طرح تفصیلی شهر خورزوق
 • نام کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1396
 • تاریخ پایان : 1396
 • مساحت : -
 • آدرس : اصفهان

عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 635 بازدید
عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی
 • نام پروژه : عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی
 • نام کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1393
 • تاریخ پایان : 1397
 • مساحت : -
 • آدرس : تهران

ساماندهی و ارتقای کیفی میدان امام خمینی(ره) تهران

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 621 بازدید
ساماندهی و ارتقای کیفی میدان امام خمینی(ره) تهران
 • نام پروژه : ساماندهی و ارتقای کیفی میدان امام خمینی(ره) تهران
 • نام کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1394
 • تاریخ پایان : 1394
 • مساحت : 27،500 متر مربع
 • آدرس : تهران

طراحی مبادی و دروازه های ورودی و ساختمان های مربوطه در منطقه آزاد اروند

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 726 بازدید
طراحی مبادی و دروازه های ورودی و ساختمان های مربوطه در منطقه آزاد اروند
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره برای مطالعات مراحل اول و دوم مبادی و دروازه های ورودی و ساختمان های مربوطه در منطقه آزاد اروند
 • نام کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1393
 • تاریخ پایان : 1395
 • مساحت : 900،000 مترمربع
 • آدرس : خوزستان - منطقه آزاد اروند