مجتمع تجاری – اداری چهار باغ خواجو

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 498 بازدید
مجتمع تجاری – اداری چهار باغ خواجو
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم مجتمع تجاری - اداری چهار باغ خواجو
 • نام کارفرما : بخش خصوصی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1389
 • تاریخ پایان : 1389
 • مساحت : 1،800 مترمربع
 • آدرس : اصفهان

عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 561 بازدید
عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی
 • نام پروژه : عاملیت چهارم مدیریت بافت و بناهای تاریخی
 • نام کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1393
 • تاریخ پایان : 1397
 • مساحت : -
 • آدرس : تهران

دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 548 بازدید
دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد
 • نام کارفرما : برق تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1377
 • تاریخ پایان : 1377
 • مساحت : 5،700 مترمربع
 • آدرس : تهران

برق منطقه ای تهران (پشتیبانی دیسپاچینگ)

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 494 بازدید
برق منطقه ای تهران (پشتیبانی دیسپاچینگ)
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم برق منطقه ای تهران (پشتیبانی دیسپاچینگ)
 • نام کارفرما : برق تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1380
 • تاریخ پایان : 1380
 • مساحت : 14،200 مترمربع
 • آدرس : تهران

برق منطقه ای شیخ بهایی

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 480 بازدید
برق منطقه ای شیخ بهایی
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم و سوم برق منطقه ای شیخ بهایی
 • نام کارفرما : برق تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1381
 • تاریخ پایان : 1383
 • مساحت : 12،000 مترمربع
 • آدرس : تهران

پارکینگ طبقاتی فیروزه شهریار

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 925 بازدید
پارکینگ طبقاتی فیروزه شهریار
 • نام پروژه : انجام خدمات طراحی مقدماتی و اجرایی و نظارت عالیه پارکینگ طبقاتی فیروزه شهریار
 • نام کارفرما : حسن شورجه
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1396
 • مساحت : 32،000 مترمربع
 • آدرس : تهران - شهریار

پارکینگ طبقاتی صادقیه تهران

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 508 بازدید
پارکینگ طبقاتی صادقیه تهران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم طراحی پارکینگ طبقاتی صادقیه تهران
 • نام کارفرما : سازمان حمل و نقل ترافیک تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1381
 • تاریخ پایان : 1383
 • مساحت : 13،500 مترمربع
 • آدرس : تهران

پارکینگ طبقاتی طالقانی

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 827 بازدید
پارکینگ طبقاتی طالقانی
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم پارکینگ طبقاتی طالقانی
 • نام کارفرما : سازمان مشاور فنی ومهندسی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1380
 • تاریخ پایان : 1382
 • مساحت : 10،200 مترمربع
 • آدرس : تهران

پارکینگ طبقاتی کاوه

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 807 بازدید
پارکینگ طبقاتی کاوه
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول ودوم و سوم پارکینگ طبقاتی کاوه
 • نام کارفرما : سازمان حمل و نقل ترافیک تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1382
 • تاریخ پایان : 1385
 • مساحت : 14،200 مترمربع
 • آدرس : تهران

مدرسه و مسجد شاهین شهر اصفهان

admin ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ 608 بازدید
مدرسه و مسجد شاهین شهر اصفهان
 • نام پروژه : نظارت عالیه و کارگاهی مدرسه و مسجد شاهین شهر
 • نام کارفرما : مسکن و شهرسازی اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1375
 • تاریخ پایان : 1378
 • مساحت : 11،200 مترمربع
 • آدرس : اصفهان