ساختمان مدیریت دولتی تهران

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 509 بازدید
ساختمان مدیریت دولتی تهران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم ساختمان مدیریت دولتی تهران
 • نام کارفرما : مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1374
 • تاریخ پایان : 1378
 • مساحت : 17،100 مترمربع
 • آدرس : تهران

دانشگاه پیام نور اصفهان

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 628 بازدید
دانشگاه پیام نور اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره فاز اول و دوم ساختمان دانشگاه پيام نور اصفهان
 • نام کارفرما : دانشگاه پيام نور
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1378
 • تاریخ پایان : 1378
 • مساحت : 12،300 مترمربع
 • آدرس : اصفهان

مجتمع مسکونی الماس

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 485 بازدید
مجتمع مسکونی الماس
 • نام پروژه : خدمات مشاوره فاز اول و دوم مجتمع مسکونی الماس
 • نام کارفرما : صندوق سرمایه گذاری کارکنان حکمت
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1392
 • مساحت : 20،000 مترمربع
 • آدرس : تهران

بیمارستان نورافشار تهران

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 558 بازدید
بیمارستان نورافشار تهران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم و سوم بیمارستان نورافشار تهران
 • نام کارفرما : بیمارستان نورافشار تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1380
 • تاریخ پایان : 1384
 • مساحت : 15،800 متر مربع
 • آدرس : تهران

ساماندهی و ارتقای کیفی میدان امام خمینی(ره) تهران

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 543 بازدید
ساماندهی و ارتقای کیفی میدان امام خمینی(ره) تهران
 • نام پروژه : ساماندهی و ارتقای کیفی میدان امام خمینی(ره) تهران
 • نام کارفرما : معاونت شهرسازی و معماری شهر تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1394
 • تاریخ پایان : 1394
 • مساحت : 27،500 متر مربع
 • آدرس : تهران

طراحی مبادی و دروازه های ورودی و ساختمان های مربوطه در منطقه آزاد اروند

admin ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ 643 بازدید
طراحی مبادی و دروازه های ورودی و ساختمان های مربوطه در منطقه آزاد اروند
 • نام پروژه : انجام خدمات مشاوره برای مطالعات مراحل اول و دوم مبادی و دروازه های ورودی و ساختمان های مربوطه در منطقه آزاد اروند
 • نام کارفرما : سازمان منطقه آزاد اروند
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1393
 • تاریخ پایان : 1395
 • مساحت : 900،000 مترمربع
 • آدرس : خوزستان - منطقه آزاد اروند