طرح توسعه مجلس شورای اسلامی

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 875 بازدید
طرح توسعه مجلس شورای اسلامی
 • نام پروژه : مشاور همکار کارفرما پروژه طرح توسعه مجلس شورای اسلامی
 • نام کارفرما : مجلس شورای اسلامی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1393
 • مساحت : 250،000
 • آدرس : تهران

مرکز همایش های بین المللی اصفهان

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 774 بازدید
مرکز همایش های بین المللی اصفهان
 • نام پروژه : نظارت کارگاهی و عالیه بر پروژه های مرکز همایش های بین المللی اصفهان
 • نام کارفرما : شهرداری اصفهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1397
 • تاریخ پایان : 1398
 • مساحت : 53 هکتار
 • آدرس : اصفهان

مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 760 بازدید
مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم مجموعه مسکونی- تجاری گل نرگس اصفهان
 • نام کارفرما : شرکت تعاونی مسکن توپخانه ارتش (مرآتو)
 • نوع پروژه : ,
 • تاریخ شروع : 94/06/01
 • تاریخ پایان : تاکنون
 • مساحت : 68 هکتار
 • آدرس : اصفهان

ساختمان اداری – تجاری حکمت

admin ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 649 بازدید
ساختمان اداری – تجاری حکمت
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول، دوم و سوم ساختمان اداری - تجاری حکمت
 • نام کارفرما : شرکت مهندسی سد و سازه سپاهان
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1390
 • تاریخ پایان : 1391
 • مساحت : 1،100 مترمربع
 • آدرس : تهران

مجتمع تجاری – اداری چهار باغ خواجو

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 568 بازدید
مجتمع تجاری – اداری چهار باغ خواجو
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم مجتمع تجاری - اداری چهار باغ خواجو
 • نام کارفرما : بخش خصوصی
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1389
 • تاریخ پایان : 1389
 • مساحت : 1،800 مترمربع
 • آدرس : اصفهان

دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 624 بازدید
دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم دیسپاچینگ فوق توزیع سعادت آباد
 • نام کارفرما : برق تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1377
 • تاریخ پایان : 1377
 • مساحت : 5،700 مترمربع
 • آدرس : تهران

برق منطقه ای تهران (پشتیبانی دیسپاچینگ)

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 559 بازدید
برق منطقه ای تهران (پشتیبانی دیسپاچینگ)
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم برق منطقه ای تهران (پشتیبانی دیسپاچینگ)
 • نام کارفرما : برق تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1380
 • تاریخ پایان : 1380
 • مساحت : 14،200 مترمربع
 • آدرس : تهران

برق منطقه ای شیخ بهایی

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 547 بازدید
برق منطقه ای شیخ بهایی
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم و سوم برق منطقه ای شیخ بهایی
 • نام کارفرما : برق تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1381
 • تاریخ پایان : 1383
 • مساحت : 12،000 مترمربع
 • آدرس : تهران

پارکینگ طبقاتی فیروزه شهریار

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 1,044 بازدید
پارکینگ طبقاتی فیروزه شهریار
 • نام پروژه : انجام خدمات طراحی مقدماتی و اجرایی و نظارت عالیه پارکینگ طبقاتی فیروزه شهریار
 • نام کارفرما : حسن شورجه
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1392
 • تاریخ پایان : 1396
 • مساحت : 32،000 مترمربع
 • آدرس : تهران - شهریار

پارکینگ طبقاتی صادقیه تهران

admin ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 588 بازدید
پارکینگ طبقاتی صادقیه تهران
 • نام پروژه : خدمات مشاوره مرحله اول و دوم طراحی پارکینگ طبقاتی صادقیه تهران
 • نام کارفرما : سازمان حمل و نقل ترافیک تهران
 • نوع پروژه :
 • تاریخ شروع : 1381
 • تاریخ پایان : 1383
 • مساحت : 13،500 مترمربع
 • آدرس : تهران